ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Νόμοι του 1996 έως (Αρ.2) του 2015, Μέρος ΙΙΙ, Υποχρεώσεις και Ευθύνες) αποτελεί νομική απαίτηση των επιχειρήσεων να διαθέτουν γραπτή μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων, σύστημα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας καθώς και κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό το οποίο να έχει λάβει την ανάλογη εκπαίδευση.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην ουσιαστική συμμόρφωση της επιχείρησης με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Παράλληλα θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεχούς βελτίωσης συμπεριφορών, διαδικασιών, εφαρμογής αυτών καθώς και εργασιακού περιβάλλοντος. Επίσης θα καλύψει τη βασική ανάγκη για μείωση της συχνότητας επικίνδυνων συμβάντων, παραλίγο εργατικών ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων καθώς και επαγγελματικών ασθενειών. Ταυτόχρονα μέσω της ελαχιστοποίησης της συχνότητας εμφάνισης των παραπάνω θα βελτιωθεί ουσιαστικά η παραγωγικότητα του οργανισμού.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 • Μαθησιακό συμβόλαιο
 • Έννοιες και ορισμοί
 • Η αλυσίδα πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων και οι συνέπειες αυτών
 • Η συμβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς στα εργατικά ατυχήματα – Στατιστικά στοιχεία
 • Δομή – Διαδικασίες – Συμπεριφορές
 • Μελέτες Περιπτώσεων
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και εργοδοτουμένων
 • Νομοθεσία
 • Μελέτη εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων
 • ΕΣΥΠΠ
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας
 • Κατηγορίες κινδύνων
 • Αρχές πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου
 • Οδηγίες ορθής εργασίας
 • Σήμανση
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Εμπλεκόμενα μέρη
 • Εσωτερικά/εξωτερικά όργανα Ασφάλειας και Υγείας
 • Υπεύθυνος ΑκΥ
 • Ιατρός Εργασίας
 • Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας – Διαβούλευση Εργαζομένων
 • Ομάδες Ασφαλείας
 • Διαδικασίες
 • Εκπαίδευση
 • Επιθεώρηση εργασιακών χώρων
 • Σχέδια δράσης
 • Ενέργειες σε περίπτωση ατυχημάτων ή επικίνδυνων συμβάντων
 • Τεκμηρίωση – Διατήρηση Αρχείων
 • Μέθοδος βελτίωσης PDCA (Plan-Do-Check-Act)
 • Συμπεράσματα
 • Συζήτηση – Απορίες
 • Αξιολόγηση Προγράμματος
Scroll to top