ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (IMAGE EDITING) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ PHOTOSHOP – ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής ενασχόλησης των ανθρώπων. Επιπρόσθετα οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο και τη μορφή εργασίας, πληροφόρησης, επικοινωνίας και συναλλαγής. Επομένως, η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας, αλλά και για τη σωστή και αναβαθμισμένη εκπαίδευση και ψυχαγωγία.
Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας είναι απαραίτητη για την πλειοψηφία των εργαζομένων. Η άντληση νεοαποκτηθέντων δεξιοτήτων δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να αναβαθμίσουν την ποιότητα και την παραγωγικότητά τους αλλά και την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης που εργάζονται.

Θεματικές ενότητες

 1. Παγοθραύστης
 2. Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 3. Μαθησιακό συμβόλαιο

Ψηφιακές Εικόνες

  • Αναγνώριση συνήθων χρήσεων ψηφιακών εικόνων όπως: δημοσίευση στον τύπο ή στο Διαδίκτυο, διανομή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και κινητού τηλεφώνου, οικιακή εκτύπωση, χρήση σε ψηφιακή κορνίζα.
  • Κατανόηση των όρων εικονοστοιχείο (pixel), ανάλυση/ευκρίνεια (resolution) και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών μιας ψηφιακής εικόνας: σύνθεση από διακριτά εικονοστοιχεία (pixels) που αναπαριστώνται ψηφιακά σε δυαδικό κώδικα.
  • Κατανόηση των όρων συμπίεση γραφικών/εικόνων χωρίς απώλειες (lossless) ή με απώλειες (lossy).
  • Κατανόηση του όρου πνευματικά δικαιώματα (copyright) και των συνεπειών χρήσης εικόνων. Κατανόηση των όρων εικόνων άνευ δικαιωμάτων (royalty-free images) και εικόνων με δικαιώματα (rights-managed images).

Μορφές – Τύποι Γραφικών

  • Κατανόηση των όρων γραφικά ψηφιδοπλέγματος (raster) και διανυσματικά (vector) γραφικά καθώς και των διαφορών τους. Αναγνώριση κοινών μορφών ψηφιδοπλέγματος/raster (jpeg, gif) και διανυσματικών μορφών/vector (svg, eps).
  • Αναγνώριση των κατοχυρωμένων τύπων/μορφών αρχείων δημοφιλών εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας: psd, psp, xcf, cpt.

Έννοιες Χρωμάτων

  • Κατανόηση του όρου χρωματικό μοντέλο (colour model) και αναγνώριση των βασικών μοντέλων καθορισμού χρωμάτων: RGB, HSB, CMYK, αποχρώσεις του γκρι (grayscale).
  • Κατανόηση των όρων χρωματική παλέτα (colour palette), βάθος χρώματος (colour depth).
  • Κατανόηση των όρων απόχρωση (hue), κορεσμός (saturation), ισορροπία χρώματος (colour balance).
  • Κατανόηση των όρων αντίθεση (contrast), φωτεινότητα (brightness), γάμμα (gamma)
  • Κατανόηση του όρου διαφάνεια (transparency).

Σύλληψη και Αποθήκευση Εικόνων – Capturing Images

  • Αποθήκευση μιας εικόνας από ψηφιακή κάμερα (digital camera) σε μια θέση στον δίσκο.
  • Χρήση της λειτουργίας σύλληψης οθόνης/print screen (PrtScr) για τη σύλληψη στιγμιότυπου πλήρους οθόνης, ενεργού παραθύρου.
  • Αποθήκευση εικόνας από βιβλιοθήκη γραφικών (image library), ιστοσελίδα σε μια θέση στον δίσκο.
  • Άνοιγμα εφαρμογής σάρωσης εικόνων (scanning application) και σάρωση μιας εικόνας: προεπισκόπηση, ρυθμίσεις παραμέτρων σάρωσης, σάρωση εικόνας, αποθήκευση.

Ρυθμίσεις

  • Επιλογή χρώματος φόντου (background colour), χρώματος προσκηνίου εικόνας (foreground colour).
  • Ρύθμιση ιδιοτήτων πλέγματος (grid): μονάδα μέτρησης, οριζόντιο διάστημα, κάθετο διάστημα, χρώμα.

Βελτίωση Παραγωγικότητας

  • Ρύθμιση βασικών επιλογών της εφαρμογής, όπως: διαφάνεια (transparency), ρυθμίσεις πλέγματος (grid), μονάδες μέτρησης.
  • Χρήση διαθέσιμων λειτουργιών Βοήθειας.
  • Χρήση των εργαλείων μεγέθυνσης/σμίκρυνσης (zoom).
  • Χρήση των λειτουργιών αναίρεσης (undo) και ακύρωσης αναίρεσης (redo). Χρήση του ιστορικού ενεργειών.
  • Εμφάνιση, απόκρυψη διαθέσιμων γραμμών εργαλείων (toolbars), παλετών (palettes), παραθύρων εργασίας

Επιλογή

  • Επιλογή όλης της εικόνας, μιας στρώσης/στρώσεων (layer(s)).
  • Ρύθμιση ιδιοτήτων εργαλείου επιλογής (selection tool): συνδυασμός πολλαπλών επιλογών, απάλυνση (feathering), ομαλοποίηση οδόντωσης (antialiasing), πλάτος, ύψος.
  • Επιλογή τμήματος εικόνας με χρήση εργαλείων επιλογής: παραλληλογράμμου (rectangular), έλλειψης (elliptic), μαγικό ραβδί (magic wand), μαγνητικό λάσο (magnetic lasso), ελεύθερη επιλογή (freehand image).
  • Αναστροφή (Inverse) επιλογής.
  • Αποθήκευση μιας επιλογής, άνοιγμα μιας αποθηκευμένης επιλογής.

Διαχείριση Εικόνας

  • Αλλαγή του μεγέθους του καμβά εικόνας.
  • Αλλαγή μεγέθους εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixels), μονάδες μέτρησης.
  • Περικοπή (crop) μιας εικόνας.
  • Αντιγραφή, μετακίνηση εικόνας (-ων), επιλεγμένου τμήματος της εικόνας.
  • Περιστροφή, αναστροφή εικόνας, επιλεγμένου τμήματος της εικόνας.

Στρώσεις (Layers)

  • Ορισμός και κατανόηση του όρου στρώση (layer).
  • Δημιουργία, αντιγραφή, διαγραφή μιας στρώσης (layer).
  • Ρύθμιση ιδιοτήτων στρώσεως: ονομασία (name), απόκρυψη (hide), εμφάνιση (show), κλείδωμα (lock), αδιαφάνεια (opacity), ανάμειξη (blending mode).
  • Τακτοποίηση (Arrange), συγχώνευση (merge), σύνδεση (link), ισοπέδωση (flatten) στρώσεων.
  • Μετατροπή στρώσης(-εων): κλίμακα, περιστροφή, αναστροφή, μετακίνηση, ψαλίδιση (trim).
  • Μετατροπή σχεδιαστικού αντικειμένου σε στρώση πλέγματος (raster layer).
  • Δημιουργία κινούμενου γραφικού (animated gif) από στρώσεις (layers).

Κείμενο

  • Προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή κειμένου.
  • Αντιγραφή, μετακίνηση κειμένου.
  • Στοίχιση κειμένου: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, πλήρης στοίχιση.
  • Εφαρμογή μορφοποιήσεων κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, τύποι γραμματοσειρών, χρώμα γραμματοσειράς.
  • Εφαρμογή αναδίπλωσης κειμένου.

Εφέ και Φίλτρα (Effects and Filters)

  • Εφαρμογή καλλιτεχνικών (artistic) εφέ, εφέ παραμόρφωσης (distortion): κουκιδοποίηση (pixelate), ανάγλυφο (emboss), άνεμος, (wind), ρυτίδωμα (ripple), στροβίλισμα (twirl), αποκορεσμός (desaturate).
  • Εφαρμογή εφέ θαμπώματος (blur): φίλτρο Gauss, κίνηση (motion).
  • Εφαρμογή εφέ φωτοσκίασης: φωτισμός (lighting), έκλαμψη (flare).
  • Εφαρμογή ρυθμίσεων: φωτεινότητα-αντίθεση (brightness-contrast), χροιά-κορεσμός (hue-saturation), ισορρόπηση χρωμάτων (colour balance).
  • Εφαρμογή όξυνσης, μάσκας όξυνσης (sharpen, unsharpen).
  • Εφαρμογή εξάλειψης φαινομένου κόκκινων ματιών (red eye reduction).

Εργαλεία Σχεδίασης

  • Προσθήκη γραμμής σε μια εικόνα: ευθεία γραμμή, γραμμή ελευθέρας σχεδίασης, καμπύλες. Ορισμός, τροποποίηση πάχους, μεγέθους και χρώματος γραμμής.
  • Προσθήκη σχήματος σε μια εικόνα: παραλληλόγραμμο, έλλειψη, πολύγωνο. Ορισμός, τροποποίηση περιγράμματος, χρώματος και στυλ γεμίσματος σχήματος.

Εργαλεία Ζωγραφικής

  • Επιλογή τιμής χρώματος με το σταγονόμετρο (dropper).
  • Γέμισμα μέρους εικόνας με το εργαλείο διαβάθμισης (gradient), επιλογή αδιαφάνειας/διαφάνειας (opacity/transparency), ακτινωτή (radial), γραμμική (linear), θέση (position), περιστροφή (rotation).
  • Χρωματισμός μέρους εικόνας με το πινέλο (paintbrush tool), επιλογή χρώματος, σχήματος, μεγέθους πινέλου.
  • Διαγραφή μέρους της εικόνας με τη γόμα (eraser tool), επιλογή σχήματος και μεγέθους γόμας.
  • Γέμισμα μέρους εικόνας με χρώμα χρησιμοποιώντας τον κουβά γεμίσματος (paint bucket tool).
  • Κλωνοποίηση τμήματος μιας εικόνας χρησιμοποιώντας το εργαλείο κλωνοποίησης (clone tool), επιλέγοντας μέγεθος, αδιαφάνεια (opacity).

Διαμόρφωση

  • Προεπισκόπηση εικόνας.
  • Επιλογή κατάλληλου βάθους χρώματος, μεγέθους εικόνας, κατάλληλης ευκρίνειας/ανάλυσης και μορφής γραφικού για χρήση στο Διαδίκτυο, στην οθόνη, για εκτύπωση.

Εκτύπωση

  • Αλλαγή προσανατολισμού εκτύπωσης: κατακόρυφος (portrait), οριζόντιος (landscape). Αλλαγή μεγέθους χαρτιού.
  • Εκτύπωση εικόνας σε εγκατεστημένο εκτυπωτή χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες επιλογές, προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
 • Συμπεράσματα
 • Συζήτηση – Απορίες
 • Αξιολόγηση Προγράμματος
Scroll to top