Ημερολόγιο

Επιχειρηματική Αριστεία
Μέσω Βελτίωσης Διαδικασιών
(KAIZEN, LEAN 6Σ)

Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση
Στον Τομέα Των Πωλήσεων

Διαχείριση Τροφίμων, Ατομική Υγιεινή Και Αποφυγή Επιμόλυνσης Των Τροφίμων

Υπολογιστικά Φύλλα

Επεξεργασία Κειμένου

Υπολογιστικά Φύλλα
Προχωρημένο Επίπεδο

Επεξεργασία Εικόνας

Διαχείριση Χρόνου Και
Αντιμετώπιση Του Εργασιακού Στρες

Οικονομικά
Για Μη Οικονομολόγους

Γενικές Αρχές Διαχείρισης
Ασφάλειας Και Υγείας Στην Εργασία

Εκπαίδευση Υπευθύνων
Ασφάλειας Και Υγείας Στην Εργασία (ΕΣΥΠΠ)

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεσαίας Διάρκειας

Φιλικά προς το Περιβάλλον
Εναλλακτικά Ψυκτικά Μέσα

Εκπαιδευτής Τηλεμάθησης

Πληκτρολόγηση δι' Αφής

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης Διαδρομή 1

Υπολογιστικά Φύλλα

Πληκτρολόγηση δι' Αφής

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ENGLISH

Ασφαλής Χειρισμός Διαδικτυακών Μέσων & Διαχείρισης Ευαίσθητων Πληροφοριών

GDPR

Υπολογιστικά Φύλλα

Φιλικά προς το Περιβάλλον Εναλλακτικά Ψυκτικά Μέσα

Επεξεργασία Κειμένου

Εκμάθηση Χρήσης Social Media
Για Επαγγελματικούς Σκοπούς

Ψηφιακό Μάρκετινγκ
(Digital Marketing)

Αέρια και Υγρή Χρωματογραφία

Scroll to top