fbpx

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
Διάρκεια: 14 ώρες

Διαχείριση Βιωσιμότητας και η Οικονομία του Υδρογόνου

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάστηκε για επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στις βιώσιμες τεχνολογίες υδρογόνου και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα καλύπτει μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά του υδρογόνου, καθώς και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της βιωσιμότητας.


Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν παράλληλα υψηλή κερδοφορία και θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και τεχνολογιών χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούν να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα εφαρμόζοντας μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και επενδύοντας σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον θα διαπιστώσουν ότι μπορούν να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 23 Mαΐου 2024
Διάρκεια: 26 ώρες

Process and Progress Optimization for Designing and Managing Buildings: Creating a 4D Digital Simulation of a Building Applying BIM Strategies

The “Process and Progress Optimization for Designing and Managing Buildings” training program is a comprehensive and innovative course designed for architects, civil engineers, electrical engineers, and mechanical engineers. This program will equip participants with the knowledge and skills required to leverage Building Information Modeling (BIM) strategies for creating 4D digital simulations of buildings. By combining traditional architectural and engineering expertise with cutting-edge technology, this program aims to revolutionize the way professionals design, construct, and manage buildings.

This innovative training program empowers architects and engineers to stay at the forefront of their fields by combining traditional expertise with the latest digital technologies, ultimately leading to more efficient, sustainable, and successful building projects.

Topics to be covered

Ημερομηνία Έναρξης: Τρίτη, 21 Mαΐου 2024
Διάρκεια: 30 ώρες

Φιλικά προς το Περιβάλλον Εναλλακτικά Ψυκτικά Μέσα

Το πρόγραμμα επιδιώκει τη συμμόρφωση προς το πρωτόκολλο του Κιότο και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς F-gas, αντιμετωπίζοντας τις κλιματικές επιπτώσεις των φθοριούχων αερίων. Συνοψίζει την εισαγωγή στα εναλλακτικά ψυκτικά, τη συντήρηση και την ασφάλεια, παρέχοντας εκπαιδευτική επίσκεψη σε εργοστάσιο για πρακτική άσκηση. Με βάση τον κανονισμό F-Gas, η ΕΕ θέτει περιορισμούς και απαγορεύσεις χρήσης φθοριούχων αερίων, προωθώντας εναλλακτικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον. Για να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους περιορισμούς, αναπτύχθηκαν αποδοτικά, ασφαλή και φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά αέρια.


Δεδομένων των διαφορετικών ιδιοτήτων και κατηγοριών ασφάλειας, το πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει “one size fits all” λύση. Η καταλληλότητα των εναλλακτικών αερίων εξετάζεται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη το ψυκτικό σύστημα, τιςκλιματολογικές συνθήκες και τη γεωγραφική τοποθεσία του χώρου εγκατάστασης. Η επιμόρφωση τεχνικών ψύξης και κλιματισμού είναι αναγκαία, καλύπτοντας τη λειτουργία, εγκατάσταση, συντήρηση και ασφάλεια των νέων συστημάτων.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024
Διάρκεια: 24 ώρες

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability Insurance)

Σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ με απώτερο στόχο την ενεργό προστασία του περιβάλλοντος, ένα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθίσταται υπεύθυνο για την πρόληψη και την αποκατάσταση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας στη βάση της πανευρωπαϊκής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τόσο η προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων ασφάλισης για την περιβαλλοντική ευθύνη όσο και η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επισφάλειας από τους τραπεζικούς οργανισμούς, συνθέτουν πλέον μια νέα πραγματικότητα, η οποία και στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντική προοπτική ανάπτυξης. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά της εξειδικευμένης γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε  εντεταλμένους επαγγελματίες να αναλύουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιπτώσεις αιτημάτων ασφάλισης περιβαλλοντικών κινδύνων προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο των υλοποιούμενων πρακτικών των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 16 ώρες

Μεθοδολογία Ψηφιακής Στρατηγικής για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για στελέχη επιχειρήσεων

To πρόγραμμα έχει διάρκεια 16 ωρών και έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων στις βασικές αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού, εξερευνώντας τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει τα στελέχη στη δημιουργία στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού, δίνοντας έμφαση στον κεντρικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιλογή των σωστών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και την εφαρμογή ευέλικτων μεθοδολογιών για να διασφαλιστεί η ομαλή υιοθέτηση. Έμφαση θα δοθεί στην ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το τέλος αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να αξιολογούν και να εφαρμόζουν πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού με την τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 7 ώρες

Ασφαλής Χειρισμός Διαδικτυακών Μέσων και Διαχείριση Ευαίσθητων Πληροφοριών

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του κύριου παράγοντα που οδηγεί σε παραβίαση δεδομένων: τα ανθρώπινα λάθη. Βασιζόμενο σε έρευνες που υπογραμμίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις της απώλειας δεδομένων στον οργανισμό/επιχείρηση, το πρόγραμμα προσφέρει σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης για την αναγνώριση και πρόληψη κινδύνων. Με διαδραστικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες που ενισχύουν την ασφαλή χρήση διαδικτυακών πλατφορμών και τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών, προετοιμάζοντας τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών απειλών και ενισχύοντας την γενική κυριότητα τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: 8 Μαρτίου 2024
Διάρκεια: 7 ώρες

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας

Αποτελεί νομική απαίτηση (Κ.Δ.Π. 158/2021) ο εργοδότης να ορίζει για την επιχείρησή του Αντιπροσώπους Ασφάλειας, όταν εργοδοτεί άνω των τριών (3) ατόμων, καθώς και να συστήνει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, εφόσον ο αριθμός των εργοδοτουμένων ξεπερνά τους δέκα (10) (Κ.Δ.Π. 239/2021). Επίσης οι αντιπρόσωποι ασφάλειας και τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας απαιτείται όπως έχουν λάβει καθορισμένη ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021). Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας» καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και των μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της επιχείρησης και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024.
Διάρκεια: 78 ώρες.

LCCI – Certificate in Bookkeeping Level I

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για όσους εργάζονται στον τομέα της λογιστικής και της διοίκησης. Εστιάζει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στην καταγραφή οικονομικών συναλλαγών και τη διαχείριση οικονομικών εγγραφών. Μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της λογιστικής, θα μάθουν να καταγράφουν με ακρίβεια οικονομικές συναλλαγές και να παράγουν οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η εκπαίδευση θα ενισχύσει την ικανότητά τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χρηματοοικονομική επιτυχία των οργανισμών τους και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους καριέρα.

Θέματα που θα καλυφθούν

Scroll to top