ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Αποτελεί νομική απαίτηση ( Κ.Δ.Π. 158/2021) ο εργοδότης να ορίζει για την επιχείρησή του Αντιπροσώπους Ασφάλειας, όταν εργοδοτεί άνω των τριών (3) ατόμων, καθώς και να συστήνει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, εφόσον ο αριθμός των εργοδοτουμένων ξεπερνά τους δέκα (10) (Κ.Δ.Π. 239/2021). Επίσης οι αντιπρόσωποι ασφάλειας και τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας απαιτείται όπως έχουν λάβει καθορισμένη ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021).
Το σεμινάριο «Εκπαίδευση μελών Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας» καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και των μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της επιχείρησης και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Συμβόλαιο Δέσμευσης
 • Παρουσίαση της δομής του προγράμματος
 • Έννοιες και ορισμοί
 • Διατάξεις νομοθεσίας
 • Κανονισμοί περί Διαχείρισης Θεμάτων ΑκΥ
 • Επιτροπές ΑκΥ
 • Περιγραφή διαδικασίας εκτίμησης κινδύνων
 • Κτηριακές εγκαταστάσεις
 • Μηχανήματα/εξοπλισμός εργασίας
 • Πυρκαγιά
 • Οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
 • Ηλεκτρισμός
 • Θόρυβος – δονήσεις
 • Εργασίες σε ύψος
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
 • Εκτίμηση των κινδύνων
 • Περιπτωσιακή μελέτη
 • Συμπεράσματα
 • Συζήτηση – Απορίες
 • Αξιολόγηση Προγράμματος
Scroll to top