ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων χρήσης της τεχνολογίας για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί αδήριτη ανάγκη όλων των εκπαιδευτών, καθώς οι μαθησιακές συμβάσεις διαφοροποιούνται κατά την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση και ο κάθε εκπαιδευτής/επαγγελματίας για να μπορέσει να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει να καταρτιστεί ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον νέο ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη λειτουργία διαδικτυακών μαθησιακών πλατφόρμων όπως CMS, Teams, Moodle, καθώς επίσης και στη χρήση διαδικτυακών μέσων και εργαλείων που μπορούν να στηρίξουν την μαθησιακή διαδικασία όπως το Ζoom, Microsoft Interactive Whiteboard, εργαλεία της Google (π.χ. Google forms – Quiz), Padlet, Kahoot και άλλα.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 • Οι ανάγκες των συμμετεχόντων – Ανακαλύπτουμε τις ανάγκες μας
 • Συσχέτιση συμβατικής και εξ’ αποστάσεων αποτελεσματικής μάθησης
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Πως να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Βασικές κατηγορίες διαδικτυακών εργαλείων
 • Μαθησιακές πλατφόρμες και τα εργαλεία τους
 • Εργαλεία για τη δημιουργία ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων (φύλλα εργασίας online, φύλλα αυτοαξιολόγησης online, σελίδες και χώροι συνεργασίας online κλπ.)
 • Αναλυτική παρουσίαση και εργαστήριο στο Zoom
 • Σχεδιασμός και Εφαρμογή μαθησιακής Δραστηριότητας στο Padlet
 • Σχεδιασμός διδασκαλίας/παρουσίασης
 • Αναλυτικός σχεδιασμός με σκοπό, στόχους, χρονοδιαγράμματα και παρουσίαση των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν με την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων που έχουν διδαχθεί με βασικό κριτήριο τη μέγιστη ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των εκπαιδευομένων
 • Παρουσίαση και ετεροαξιολόγηση σχεδίων διδασκαλίας/παρουσίαση ανάμεσα στους εκπαιδευόμενους
 • Συμπεράσματα
 • Συζήτηση / ανατροφοδότηση
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top