ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αναγνώριση και εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων αποτελεί θεμέλιο λίθο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, καθώς και κύριο μέρος της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων, το οποίο αποτελεί νομική απαίτηση. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποσκοπεί στη βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων να αναγνωρίζουν, να εκτιμούν και να καταγράφουν αποτελεσματικά τους κινδύνους στους εργασιακούς χώρους. Καλύπτονται νομικές υποχρεώσεις των εργοδοτών, καθώς και η βασική ανάγκη μείωσης συχνότητας επικίνδυνων συμβάντων, παραλίγον εργατικών ατυχημάτων, εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. Παράλληλα, δια της ελαχιστοποίησης της συχνότητας εμφάνισης των παραπάνω, βελτιώνεται η παραγωγικότητα του οργανισμού.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Συμβόλαιο Δέσμευσης
 • Δομή του προγράμματος
 • Έννοιες και ορισμοί
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Η συμβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς στα εργατικά ατυχήματα
 • Η ανάγκη εκτίμησης των επαγγελματικών κινδύνων σε έναν οργανισμό
 • Νομοθεσία
 • Οι κίνδυνοι στους εργασιακούς χώρους
 • Κατηγορίες και ταξινόμηση
 • Βασικές αρχές αντιμετώπισης των κινδύνων
 • Περιγραφή της Δομής του υπό εξέταση οργανισμού
 • Εντοπισμός πηγών κινδύνου
 • Επηρεαζόμενα πρόσωπα
 • Εξακρίβωση κινδύνων και βαθμού επικινδυνότητας
 • Υφιστάμενα και προτεινόμενα μέτρα
 • Πίνακας Μεθοδολογίας
 • Γραφεία
 • Συνεργεία
 • Εργοστάσια
 • Έντυπα διερεύνησης κινδύνων
 • Έντυπο Εκτίμησης Κινδύνου
 • Παραδείγματα εφαρμογής – Ασκήσεις
Scroll to top