ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Λόγω περιορισμένης γνώσης αλλά και διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων από τους διευθυντές/ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως και άλλων ατόμων που ασχολούνται με τις επενδύσεις, επιβάλλεται η συνεχής εκπαίδευση, ενημέρωση αλλά και επικαιροποίηση των γνώσεών τους, ώστε να διαχειρίζονται σωστά τα κεφάλαιά τους αλλά και των πελατών τους, λαμβάνοντας τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με τη σωστή διαχείριση των κεφαλαίων τους, αλλά και των πελατών τους, λαμβάνοντας τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Αναφορά στους σκοπούς και στόχους του σεμιναρίου
 • Συμβόλαιο δέσμευσης
 • Εισαγωγή στα κύρια προϊόντα επενδύσεων
 • Οι οίκοι αξιολόγησης (Credit Rating Agencies)
 • Εισαγωγή και προβολή βίντεο
 • Οι 4 κατηγορίες των απλών (μη σύνθετων) ομολόγων (Straight Bonds or Plain Vanilla Bonds)
 • Παραδείγματα σύνθετων ομολόγων
 • Αξιολόγηση κινδύνων ομολόγων
 • Παρουσίαση των εργαλείων Social Media Marketing
 • Εισαγωγή και βιντεοπροβολή
 • Πού συναντήσατε τον όρο «μετοχές»
 • Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις μετοχές
 • Τα 2 κύρια είδη μετοχών
 • Ομαδική Άσκηση
 • Εισαγωγή και βιντεοπροβολή
 • Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα «αμοιβαία κεφάλαια (Mutual funds)»
 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και των αμοιβαίων κεφαλαίων;
 • Οι κύριες κατηγορίες αμοιβαίων κεφαλαίων
 • Οι 6 βασικές επενδυτικές αρχές
 • Κίνδυνοι Επενδύσεων
 • Ομαδική Άσκηση: Αντιστοίχιση των αρχών και των κινδύνων
 • Ορισμός χαρτοφυλακίου
 • Τι είναι η διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Οι 5 κυρίες πτυχές
 • Περαιτέρω ανάλυση της σημαντικότητας της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου
 • Άσκηση: Μελέτη Περίπτωσης για συμβουλές επενδύσεων
 • Αγορά χρήματος και κεφαλαίου
 • Η έννοια της Επένδυσης
 • Η σημασία των επενδύσεων
 • Επενδυτές
 • Περιορισμοί της αγοράς
 • Άσκηση: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου για το επενδυτικό προφίλ του κάθε εκπαιδευομένου και συζήτηση αποτελεσμάτων
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις
 • Συμπεράσματα
 • Γραπτή εξέταση
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top