ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
(KAIZEN, LEAN 6Σ)

Στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον με τις συνεχείς εξελίξεις και τη ραγδαία ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί καλούνται να επιβιώσουν οικονομικά αλλά ταυτόχρονα να διατηρήσουν την ποιότητα των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών τους. Επίσης, επιβάλλεται να βελτιώνονται ποιοτικά για να κάνουν τη διαφορά και να κερδοφορήσουν.

Η αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών του οργανισμού. Ο εμπλουτισμός των διαδικασιών είναι ένας εγγυημένος τρόπος ανέλιξης του συστήματος του οργανισμού που προσφέρει μείωση της σπατάλης (waste) και του κόστους αλλά την ίδια στιγμή αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας μιας διαδικασίας του οργανισμού.

Μια από τις αποδοτικότερες μεθόδους βελτίωσης είναι η μεθοδολογία Lean Six Sigma που εφαρμόζεται παγκόσμια με εκπληκτικά αποτελέσματα τόσο στον τομέα των προϊόντων όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. Η μεθοδολογία αυτή στοχεύει στη μείωση της σπατάλης και των επιρροών από διακυμάνσεις και στην αύξηση της αποδοτικότητας.

Για να μπορέσει η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας, πέρα από τα βελτιωμένα αποτελέσματα, να φέρει μια αλλαγή φάσης σε μια εταιρεία ή σε έναν οργανισμό και να τον αναβαθμίσει ποιοτικά προσφέροντας μοναδική αξία στον πελάτη, χρειάζεται να ενταχθεί σε μια ευρύτερη φιλοσοφία (αυτής της συνεχούς βελτίωσης και της Επιχειρηματικής Αριστείας). Με αυτόν τον τρόπο ο οργανισμός θα μπορέσει να αναπτυχθεί, να βελτιωθεί και να στοχεύσει πέρα από τα πρότυπα ποιότητας που στοχεύουν οι περισσότεροι οργανισμοί στις μέρες μας. Η ένταξη αυτών των τεχνικών μέσα στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Αριστείας και η υιοθέτηση μιας κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης, δίνουν τη δυνατότητα στους οργανισμούς να ξεπεράσουν τα σημερινά πρότυπα και να διαπρέψουν, αυξάνοντας την ικανοποίηση των πελάτων τους, τα κέρδη τους αλλά ταυτόχρονα και βελτιώνουν την εμπειρία κάθε εργαζόμενου στον οργανισμό.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι εταιρείες μπορούν να μεγιστοποιήσουν τη δυνατότητά τους για διάκριση, συνεχή ανάπτυξη και επιτυχία χαράσσοντας ένα μοναδικό ταξίδι συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών και δεξιοτήτων.

Θεματικές ενότητες

Εναρκτήρια συνάντηση

 • Παγοθραύστης
 • Οι στόχοι του προγράμματος
 • Μαθησιακό συμβόλαιο

Εισαγωγή στην Αριστεία

 • Κατανόηση βασικών εννοιών και ορισμοί
 • Εισαγωγή στην Επιχειρηματική Αριστεία
 • Συνήθης τρόποι βελτίωσης διαδικασιών VS Bελτίωση διαδικασιών μέσα στο πλαίσιο της Επιχειρηματικής Αριστείας
 • Καινοτομία στη βελτίωση διαδικασιών
 • Εισαγωγή στη φιλοσοφία του Deming
 • Κατανόηση του Συστήματος Βαθιάς γνώσης
  • Συστημική Προσέγγιση
  • Επίγνωση των Διακυμάνσεων
  • Θεωρία της Γνώσης
  • Ψυχολογία – Ασκήσεις για κατανόηση του συστήματος βαθιάς γνώσης
   1. Ομαδική Άσκηση για εφαρμογή της συστημικής προσέγγισης.
   2. Ομαδική Άσκηση για εξοικείωση με την επιστημονική προσέγγιση στη διοίκηση σε διαδικασίες βελτιώσεις.
 • Βιωματικό πείραμα Red Bead Experiment
  • Αναθεώρηση μοντέλων διοίκησης και ηγεσίας βελτιωτικών αλλαγών
  • Η επιρροή των διακυμάνσεων στις διαδικασίες ενός οργανισμού
  • Τι λέει η Αριστεία για τις διακυμάνσεις μιας διαδικασίας και πως αυτό συνδέετέ με το LSS
 • Εισαγωγή στο Lean Six Sigma και Kaizen
  • Ιστορική αναδρομή
  • Βασικές έννοιες
  • Εισαγωγή στη προσομοίωση του LSS
 • Το Lean Six Sigma στο πλαίσιο της Αριστείας
 • Βήματα βελτιωτικών έργων με γνώμονα την Επιχειρηματική Αριστεία

Έναρξη Κύκλου Βελτίωσης Διαδικασιών Παραγωγής

 • Δομές των έργων βελτίωσης βάση της μεθοδολογίας LSS και Kaizen
 • Ορισμός και κατανόηση προβλήματος
 • Δημιουργία ομάδας βελτίωσης
 • Προγραμματισμός έργων βελτίωσης

Εμβάθυνση στο Κύκλου Βελτίωσης

 • Στάδια Κύκλου βελτίωσης διαδικασιών
 • Χαρτογράφηση Διαδικασιών (και χρήση εργαλείων LSS)
 • Προσομοίωση: Μελέτη Περίπτωσης για καλύτερη κατανόηση της θεωρίας (Φάση Α)

 Ανάλυση Διαδικασίας και Γρήγορα Κέρδη

  • Εισαγωγή στο Waste και στα εργαλεία επίτευξης γρήγορου κέρδους
  • Μέτρηση διαδικασίας
   • Ορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών
   • Διαγράμματα ποιοτικού ελέγχου IMR
   • Τι στοιχεία και πληροφορίες μπορούν να δώσουν τα διαγράμματα IMR που άλλες μέθοδοι δεν μπορούν
   • Πρακτική ατομική άσκηση στα διαγράμματα IMR
  • Μέτρηση διαδικασίας (συνέχεια)
   • Ορισμός ποιοτικών χαρακτηριστικών
   • Διαγράμματα ποιοτικού ελέγχου IMR
  • Προσομοίωση: Μελέτη Περίπτωσης (Φάση Β)

Ανάλυση πηγών διακύμανσης

 • Τεχνικές Brainstorming πέραν της συνηθισμένη τεχνικής που είναι ευρέος γνωστή
  • Reverse
  • Classic
  • Silent
 • Μελέτη των διαγραμμάτων IMR
  • Ορισμός αίτιών προβλήματος – Εργαλεία και διαδικασία
  • Προσομοίωση- Μελέτη περίπτωσης (Φάση Γ: επιλογή των κατάλληλων εργαλείων και εφαρμογή τους σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ενταγμένα στην μελέτη περίπτωσης που ασχολείται η προσομοίωση

Ανάπτυξη και Δοκιμή Λύσεων

 • Διαδικασίες και μοντέρνα εργαλεία για δημιουργική σκέψη
 • Εργαλεία αξιολόγησης και επιλογής πιθανών λύσεων

Ανάπτυξη και Δοκιμή Λύσεων (συνέχεια)

 • Μέθοδοι δοκιμής λύσεων
 • Προσομοίωση- Μελέτη περίπτωσης για καλύτερη κατανόηση της θεωρίας (Φάση Δ)

Ολοκλήρωση των project βελτίωσης

 • Εργαλεία και μέθοδοι τυποποίησης διαδικασιών
  • SOP
  • Control and contingency plan
 • Ανασκόπηση των project βελτίωσης
 • Παράγοντες επιτυχίας ενός project βελτίωσης στα πλαίσια της Αριστείας
 • Προσομοίωση- Μελέτη περίπτωσης (Φάση Ε)
  1. Τελευταία φάση της προσομοιώσεις: ολοκλήρωση του κύκλου βελτίωσης στο σενάριο της προσομοίωσης.
  2. Συζήτηση αποτελεσμάτων, συζήτηση προβληματισμών και σκέψεων
 • Πότε ένα έργο βελτίωσης στα πλαίσια της Επιχειρηματικής Αριστείες θεωρείτε ολοκληρωμένο και πετυχημένο.
 • Επιχειρηματική Αριστεία και μετά το τέλος της βελτίωσης.

Καταληκτική Συνάντηση

  • Ολοκλήρωση ηλεκτρονικής προσομοίωσής
  • Ανακεφαλαίωση
  • Ερωτήσεις / απαντήσεις
  • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top