ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

Μάθε πώς να τα χρησιμοποιείς για να λαμβάνεις τις σωστές αποφάσεις για την επιχείρησή σου.

Τα οικονομικά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ευημερία της χώρας, των επιχειρήσεων και των πολιτών ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι οικονομικές γνώσεις, έννοιες και εργαλεία είναι εξαιρετικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα: προσωπικό, εταιρικό και επίπεδο χώρας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει σε επιχειρηματικά στελέχη τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων καθώς και στις προσπάθειες τους να κατανοήσουν τη δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεών τους.

Επιπρόσθετα δίνει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να μάθουν να παρακολουθούν με ευχέρεια τις οικονομικές εξελίξεις και να ενσωματώνουν τις τάσεις των μακροοικονομικών μεγεθών κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον επιχειρηματικό προγραμματισμό καθώς και να καταλαβαίνουν κείμενα, συζητήσεις και οικονομικές πολιτικές χωρίς να χρειάζεται να γίνουν οικονομολόγοι.

Θεματικές ενότητες

Εναρκτήρια συνάντηση

 • Παγοθραύστης
 • Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 • Μαθησιακό συμβόλαιο

Απομυθοποιώντας τα Οικονομικά – Βασικές οικονομικές έννοιες

 • Τι δεν είναι τα Οικονομικά
 • Γιατί τα Οικονομικά δεν είναι Λογιστική
 • Γιατί τα Οικονομικά δεν είναι μόνο η μελέτη του χρήματος
 • Τι είναι τα Οικονομικά
 • Η οικονομική επιστήμη
 • Οικονομικές αποφάσεις και οικονομικά στην καθημερινότητα
 • «Κόστος ευκαιρίας» και η σημαντικότητα του όρου
 • Διαφορά λογιστικού κέρδους με οικονομικό κέρδος
 • Το πρόβλημα της οικονομικής στενότητας των παραγωγικών πόρων ως βάση του οικονομικού προβλήματος και το λόγο ύπαρξης της οικονομικής επιστήμης
 • Πώς τα οικονομικά και ο οικονομικός τρόπος σκέψης και ανάλυσης μπορεί να βοηθήσει τα στελέχη επιχειρήσεων να λάβουν αποφάσεις
 • Η επιχείρηση σαν οντότητα μέσα στην ευρύτερη οικονομία
 • Βασικές έννοιες μικροοικονομίας
 • Ζήτηση, προσφορά και ισορροπία της αγοράς με απλά λόγια
 • Μορφές αγοράς (μονοπώλιο, τέλειος ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός)
 • Στόχοι επιχείρησης
 • Με ποιες αποφάσεις έρχεται αντιμέτωπη μια επιχείρηση
 • Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα/παραγωγικότητα μιας εταιρίας
 • Το οικονομικό περιβάλλον της επιχείρησης (τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων και βιομηχανικές/οικονομικές δραστηριότητες) και πώς οι αλλαγές σε αυτό μπορούν να την επηρεάσουν
 • Ποια η σχέση των οικονομικών γενικά και των οικονομικών της εταιρείας
 • Χαρακτηριστικά των οικονομικών μιας εταιρείας
 • Το Μακροοικονομικό Περιβάλλον της χώρας και πώς αυτό επηρεάζει τις επιχειρήσεις
 • Οικονομικά θέματα σε επίπεδο χώρας και πώς επηρεάζουν τα εταιρικά πλάνα
 • Βασικές έννοιες μικροοικονομίας (πληθωρισμός, ανεργία, εγχώριο προϊόν, επιτόκια) και πώς επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων μιας εταιρείας
 • Ποιοι δείκτες αντικατοπτρίζουν την υγεία μιας οικονομίας
 • Ποια μακροοικονομικά δεδομένα πρέπει να παρακολουθεί ένα στέλεχος
 • Πού εντοπίζουμε καλής ποιότητας μακροοικονομικά δεδομένα και πώς τα ερμηνεύουμε
 • Κατανόηση, επεξεργασία, ανάλυση και παρουσίαση στατιστικών στοιχείων
 • Τεχνικές οικονομικής ανάλυσης (οικονομικοί δείκτες)
 • Το μακροοικονομικό περιβάλλον και πώς επηρεάζει τις επιχειρήσεις και τη λήψη αποφάσεων
 • PESTLE Analysis
 • Θεωρητικό πλαίσιο και εμπειρικά αποδεικτικά στοιχεία που ενημερώνουν την τρέχουσα κυβερνητική πολιτική και τη δημόσια συζήτηση
 • Οικονομικές έννοιες και εργαλεία και πως τα χρησιμοποιούμε στη σωστή λήψη αποφάσεων
 • Ανάλυση Κόστους Οφέλους
 • PACED Model

Άλλα εργαλεία λήψης αποφάσεων

 • Ανακεφαλαίωση
 • Συμπεράσματα
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top