ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Βάσει του νέου κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (κανονισμός για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου γνωστός και ως F-gas regulation), η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για περιορισμούς και σταδιακή απαγόρευση των φθοριούχων αερίων που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα στην ψύξη και τον κλιματισμό.
Για μετριασμό των εκπομπών φθοριούχων αερίων και άλλων ουσιών με ψηλό δείκτη GWP (δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη) στην ατμόσφαιρα, έτσι ώστε να συμβαδίζουμε με τον κανονισμό F-Gas, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εναλλακτικές λύσεις με φιλικά προς το περιβάλλον, ενεργειακά αποδοτικά, ασφαλή και αποδεδειγμένα κατάλληλα ψυκτικά αέρια.
Λόγω των διαφορετικών θερμοδυναμικών ιδιοτήτων και κατηγοριών ασφάλειας των εναλλακτικών ψυκτικών μέσων, λύση του τύπου “one size fits all” δεν μπορεί να υπάρξει. Η καταλληλότητα των εναλλακτικών αερίων πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά για κάθε ψυκτικό σύστημα και, σε πολλές περιπτώσεις, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψιν η γεωγραφική τοποθεσία και οι κλιματολογικές συνθήκες του χώρου εγκατάστασης. Συνεπώς η ανάγκη για επιμόρφωση και εξειδικευμένη κατάρτιση των τεχνικών ψύξης και κλιματισμού τόσο στον τρόπο λειτουργίας, εγκατάστασης, συντήρησης και επιδιόρθωσης, αλλά κυρίως στους κανονισμούς ασφάλειας και υγείας σχετικά με τα νέα αυτά συστήματα, καθίσταται επιτακτική.

Θεματικές ενότητες

Κλιματικές αλλαγές και το πρωτόκολλο του Κιότο, δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP), κλιματικές επιπτώσεις από τις εκπομπές φθοριούχων αερίων και σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών F-gas.

Εισαγωγή στα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα, ασφάλεια και περιορισμοί στη χρήση, απόδοση και συνθήκες λειτουργίας, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, διαθεσιμότητα, θέματα διαρροών, σχετικά πρότυπα, κανονισμοί και νομοθεσίες.

Ασφάλεια και διαχείριση κινδύνων, περίγραμμα των κινδύνων για την ασφάλεια, ταξινόμηση ασφαλείας, ευφλεκτότητα, ασφυξία και τοξικότητα, υψηλές πιέσεις, χρήση του CO2 με ασφάλεια, χρήση Αμμωνίας με ασφάλεια, χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων με ασφάλεια, αξιολόγηση κινδύνου, ερωτήσεις αυτοελέγχου και τα επόμενα βήματα.

Διαφορές στον σχεδιασμό ψυκτικών συστημάτων, σχεδιασμός με στόχο την ελαχιστοποίηση των κινδύνων διαρροής, συστήματα CO2 (Transcritical, Subcritical, Cascade, Secondary systems, Booster), συστήματα Αμμωνίας, συστήματα με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα και διαδικασία σχεδιασμού.

Συγκράτηση και πρόληψη διαρροών, μέθοδοι εντοπισμού διαρροών, δοκιμή πίεσης με άζωτο, πιθανά σημεία διαρροών, νομικές υποχρεώσεις, αρχεία συστήματος, μόνιμα συστήματα ανίχνευσης διαρροών.

Συντήρηση και επιδιόρθωση συστημάτων με εναλλακτικά ψυκτικά μέσα, κίνδυνοι και ασφαλής χειρισμός των εύφλεκτων αερίων, ασφαλής χειρισμός CO2 και Αμμωνίας.
Συντήρηση υφιστάμενων συστημάτων με ψυκτικά μέσα με χαμηλό GWP, χρονοδιάγραμμα σταδιακής μείωσης στη χρήση φθοριούχων αερίων, υφιστάμενες επιλογές για μετατροπή σε αέρια με χαμηλό GWP.

Κανονισμοί και νομοθεσίες, εκτίμηση του κόστους διαρροών, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οικονομικό κόστος, ζητήματα ασφαλείας, γιατί η μείωση των διαρροών είναι συμφέρουσα για επιχειρηματικούς, χρηματοοικονομικούς και περιβαλλοντολογικούς λόγους.

Εκπαιδευτική επίσκεψη σε εργοστάσιο για παρουσίαση συστήματος που λειτουργεί με εναλλακτικά ψυκτικά μέσα σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Επιτόπιες έρευνες και συμβουλευτικά εργαλεία για μείωση των διαρροών, προετοιμασία και αναφορά στον πελάτη των στρατηγικών για περιορισμό των διαρροών.
Ανακεφαλαίωση – Αξιολόγηση του προγράμματος.

Scroll to top