ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΙΟΥ SF6 ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και εξειδικευμένους Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας. Έχει σκοπό την εκπαίδευση και εμπλουτισμό γνώσεων, την κατάρτιση και την εξοικείωσή τους στη Διαχείριση και ασφαλή χρήση του αερίου SF6 σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Υψηλής Τάσης.
Η κατάρτιση είναι αναγκαία για να εναρμονιστούν οι εταιρείες και οργανισμοί που διαθέτουν εξοπλισμό Υψηλής Τάσης στις πρόνοιες του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 517/2014 και της αντίστοιχης σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας, με σκοπό την ορθή διαχείριση και μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος.

Θεματικές ενότητες

 • Ιδιότητες και Χαρακτηριστικά του αερίου SF6
 • Περιβαλλοντικά Θέματα
 • Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Κυπριακή Νομοθεσία
 • Οδηγίες προς το προσωπικό
 • Προφυλάξεις για διαχείριση καινούριου SF6
 • Προφυλάξεις για διαχείριση χρησιμοποιημένου SF6
 • Υγιεινή – ΜΑΠ
 • Διαχείριση – Ανάκτηση SF6
 • Χημική Σύνθεση και Χημικές Αντιδράσεις
 • Ανάκτηση
 • Απαέρωση
 • Επαναγέμισμα
 • Καθαρότητα
 • Υγρασία
 • Προϊόντα αποσύνθεσης (SO2)
 • Εξοπλισμός Μ.Τ.
 • Εξοπλισμός Υ.Τ.
 • Τύποι σβέσης τόξου
 • Αποβολή και Ανακύκλωση SF6
 • Διαδικασία ανακύκλωσης
 • Τελική αποβολή/καταστροφή
 • Ανακεφαλαίωση
 • Συζήτηση
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top