ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εκπαιδευτούν οι χημικοί, οι επαγγελματίες που ασχολούνται σε ιδιωτικά και κρατικά χημεία, οι υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου και άλλοι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τις τεχνικές αυτές, στις έννοιες της αέριας και υγρής χρωματογραφίας, στις πρακτικές εφαρμογές της και στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Το σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο να εμπλουτίσει τις γνώσεις, ικανότητες, και δεξιότητες των καταρτιζομένων στην τεχνική της αέριας και υγρής χρωματογραφίας.

Θεματικές ενότητες

Scroll to top