fbpx

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
Διάρκεια: 14 ώρες

Διαχείριση Βιωσιμότητας και η Οικονομία του Υδρογόνου

Sustainability and Hydrogen Economy

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάστηκε για επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στις βιώσιμες τεχνολογίες υδρογόνου και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα καλύπτει μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά του υδρογόνου, καθώς και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της βιωσιμότητας.


Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν παράλληλα υψηλή κερδοφορία και θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και τεχνολογιών χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούν να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα εφαρμόζοντας μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και επενδύοντας σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον θα διαπιστώσουν ότι μπορούν να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 23 Mαΐου 2024
Διάρκεια: 26 ώρες

Βελτιστοποίηση Διαδικασιών και Προόδου για τον Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Κτιρίων: Δημιουργία 4D Ψηφιακής Προσομοίωσης Κτιρίου με Εφαρμογή Στρατηγικών BIM

Process and Progress Optimization for Designing and Managing Buildings: Creating a 4D Digital Simulation of a Building Applying BIM Strategies

The “Process and Progress Optimization for Designing and Managing Buildings” training program is a comprehensive and innovative course designed for architects, civil engineers, electrical engineers, and mechanical engineers. This program will equip participants with the knowledge and skills required to leverage Building Information Modeling (BIM) strategies for creating 4D digital simulations of buildings. By combining traditional architectural and engineering expertise with cutting-edge technology, this program aims to revolutionize the way professionals design, construct, and manage buildings.

This innovative training program empowers architects and engineers to stay at the forefront of their fields by combining traditional expertise with the latest digital technologies, ultimately leading to more efficient, sustainable, and successful building projects.

Topics to be covered

Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024
Διάρκεια: 24 ώρες

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability Insurance)

Σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ με απώτερο στόχο την ενεργό προστασία του περιβάλλοντος, ένα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθίσταται υπεύθυνο για την πρόληψη και την αποκατάσταση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας στη βάση της πανευρωπαϊκής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τόσο η προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων ασφάλισης για την περιβαλλοντική ευθύνη όσο και η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επισφάλειας από τους τραπεζικούς οργανισμούς, συνθέτουν πλέον μια νέα πραγματικότητα, η οποία και στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντική προοπτική ανάπτυξης. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά της εξειδικευμένης γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε  εντεταλμένους επαγγελματίες να αναλύουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιπτώσεις αιτημάτων ασφάλισης περιβαλλοντικών κινδύνων προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο των υλοποιούμενων πρακτικών των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 16 ώρες

Μεθοδολογία Ψηφιακής Στρατηγικής για Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Ένα πρόγραμμα κατάρτισης για στελέχη επιχειρήσεων

(Digital Strategy Methodology for Competitive Advantage: A Training Course for Business Executives)

To πρόγραμμα έχει διάρκεια 16 ωρών και έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει στελέχη επιχειρήσεων στις βασικές αρχές του ψηφιακού μετασχηματισμού, εξερευνώντας τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI). Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει τα στελέχη στη δημιουργία στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού, δίνοντας έμφαση στον κεντρικό ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στον οργανισμό. Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την επιλογή των σωστών εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό και την εφαρμογή ευέλικτων μεθοδολογιών για να διασφαλιστεί η ομαλή υιοθέτηση. Έμφαση θα δοθεί στην ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι το τέλος αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να αξιολογούν και να εφαρμόζουν πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού με την τεχνητή νοημοσύνη με σκοπό την βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Scroll to top