fbpx

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας

Αποτελεί νομική απαίτηση (Κ.Δ.Π. 158/2021) ο εργοδότης να ορίζει για την επιχείρησή του Αντιπροσώπους Ασφάλειας, όταν εργοδοτεί άνω των τριών (3) ατόμων, καθώς και να συστήνει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, εφόσον ο αριθμός των εργοδοτουμένων ξεπερνά τους δέκα (10) (Κ.Δ.Π. 239/2021). Επίσης οι αντιπρόσωποι ασφάλειας και τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας απαιτείται όπως έχουν λάβει καθορισμένη ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021). Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας» καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και των μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της επιχείρησης και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών (Contractors All Risk Insurance)

Η Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών (Contractors All Risk Insurance) είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ασφαλιστήριο το οποίο είναι απαραίτητο εφόδιο για όσους ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση αναφορικά με την περιγραφή του ασφαλισμένου κινδύνου, των ορισμών, όρων, καλύψεων, εξαιρέσεων και προαιρετικών καλύψεων.

 

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά που σχετίζονται με κατασκευαστικές εργασίες, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό καθώς και σωματικές βλάβες σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση αυτών των έργων. Συμπεριλαμβάνει κατάρτιση για το αντικείμενο της κάλυψης, τα όρια ευθύνης και πως καθορίζονται.

Θέματα που θα καλυφθούν:

Απαραίτητες Επιχειρησιακές Πρακτικές για Διευθυντές μέσω Λογιστικής

Το σεμινάριο «Απαραίτητες Επιχειρησιακές Πρακτικές για Διευθυντές μέσω της Λογιστικής» σχεδιάστηκε για να εφοδιάσει τους διευθυντές με τη βασική κατανόηση των λογιστικών αρχών και πρακτικών και πως αυτές εφαρμόζονται στις διάφορες δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Το σεμινάριο θα καλύψει θέματα όπως η κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω αριθμοδεικτών, οι προϋπολογισμοί, , η εκτίμηση βιωσιμότητας έργου, η μέθοδος κοστολόγησης βάσει προκαθορισμένου κόστους και ανάλυση αποκλίσεων, αποτίμηση αποθεμάτων (FIFO/LIFO), μέθοδοι αποσβέσεων, η συμπεριφορά του κόστους και η ανάλυση του νεκρού σημείου με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές για διευθυντές σε διάφορες βιομηχανίες.

Θέματα που θα καλυφθούν

Βασικές Αρχές Ασφάλισης

Το πρόγραμμα «Αρχές ασφάλισης» σάς παρέχει τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των βασικών αρχών της ασφάλισης, της φύσης και των χαρακτηριστικών του κινδύνου και πώς αυτές εφαρμόζονται στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Θα προσδιοριστούν και επεξηγηθούν οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες.

Περιλαμβάνει, επίσης, τις κύριες κανονιστικές και νομικές πτυχές που ισχύουν στη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων κανονισμών για τους καταναλωτές και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως

Το πρόγραμμα «Ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως» σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα του Γενικού Κλάδου στην ασφαλιστική αγορά. Προσδιορίζει και εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά των τυπικών καλύψεων που παρέχονται στις κύριες κατηγορίες ασφαλίσεων, δηλαδή κινητήρα, ατύχημα, υγεία, περιουσία, χρηματική και ευθύνη.

Σας παρέχει επίσης τις γνώσεις και δεξιότητες για να διαπιστώσετε πώς ενεργούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν, καθώς και πώς υπολογίζονται τα ασφάλιστρα σε κάθε κατηγορία ασφάλισης.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το κόστος των αξιώσεων είναι βασικό στοιχείο, αποκτάτε την κατανόηση της σημασίας των ερευνών, των διαδικασιών απόδειξης, της κράτησης και της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις πολιτικής.

Car Insurance Claims: Damage Assessment and Claims Settlement

To be announced.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ασφάλιση Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως

Η χώρα μας αποτελεί σημαντικό «κόμβο» διεθνούς εμπορίου και διηπειρωτικών μεταφορών, αφού η γεωστρατηγική της θέση είναι εξαιρετική και συνδέεται με την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Μεγάλοι όγκοι εμπορευμάτων και προϊόντων μεταφέρονται από και προς τη χώρα μας, στοιχείο που αποκαλύπτει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, σημαντικές ανάγκες ασφάλισης και σημαντικές ευκαιρίες ασφάλισης και πωλήσεων.

Όμως, οι Ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, εμπεριέχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες, γνώσεις νομοθεσίας και υπολογισμούς. Έτσι, ενώ παρουσιάζουν τεράστια περιθώρια και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες τους να καταλάβουν ζωτικότερο χώρο στην agenda των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης παραμένουν πολύ υψηλές και ευρείες.

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο, αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ορισθούν επίσης τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών. Έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτωνπώλησης τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

Η Ασφαλιστική Βιομηχανία αποτελεί πλέον έναν αναβαθμισμένο και πολλά υποσχόμενο τομέα απασχόλησης με σημαντικές προοπτικές ανέλιξης για όσους επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στον ασφαλιστικό χώρο, στοχεύοντας στην οικοδόμηση μιας πετυχημένης και κατοχυρωμένης σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ασφαλιστική Βιομηχανία απαιτεί πλέον σε νομική βάση Insurance Distribution Directive (IDD) τη δια βίου μάθηση Continuous Professional Development (CPD) με πιστοποιημένη γνώση σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.

Το πρόγραμμα Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής είναι το Πρόγραμμα εκείνο που αποτελεί τη βάση για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναφορικά με την Ασφάλιση Ζωής.

Θέματα που θα καλυφθούν

Executive Development in Accounting and Finance

To be announced.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ψηφιακά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Ενήλικες και Εκπαιδευτές Ενηλίκων

Στο πρόγραμμα κατάρτισης «Ψηφιακά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Ενήλικες και Εκπαιδευτές Ενηλίκων» οι εκπαιδευόμενοι θα διδαχθούν τις βασικές χρήσεις των ψηφιακών εργαλείων ξεκινώντας από βασικά ψηφιακά εργαλεία καθημερινής χρήσης και καταλήγοντας σε ψηφιακά εργαλεία κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης. Ειδικότερα το πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί για να καθοδηγήσει τους εκπαιδευόμενους στις τεχνικές πτυχές των ψηφιακών εργαλείων αλλά επιπλέον και στην απόκτηση γνώσεων που αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ψηφιακών εργαλείων και τα οφέλη που απορρέουν από την αποτελεσματική τους χρήση. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη δημιουργία και διαχείριση δραστηριοτήτων με τα ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες.

Θέματα που θα καλυφθούν

Scroll to top