fbpx

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 15 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 68%

Εκμάθηση Χρήσης Social Media για Επαγγελματικούς Σκοπούς

Το παρόν σεμινάριο στοχεύει στην εκμάθηση των βασικών αρχών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) για επαγγελματική χρήση. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες που, μέχρι σήμερα, δεν χρησιμοποιούσαν κάποιο τέτοιο κανάλι προβολής. Η κατάρτιση θα αφορά στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων που θα μεταφράζονται σε δεξιότητες σχετιζόμενες με το πεδίο εργασίας κάθε επαγγελματία. Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει επαγγελματίες στην σωστή αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ώστε να τα μετατρέψουν σε κανάλι διεύρυνσης της πελατειακής τους βάσης.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 14 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 63%

Αριστεία στην εξυπηρέτηση πελατών – Customer service excellence

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών των υπαλλήλων προς τους πελάτες τους, στον τομέα της ποιοτικής εξυπηρέτησης και τη δημιουργία ικανοποιημένων και πιστών πελατών. Αναγνώριση και διαχείριση του άγχους των υπαλλήλων, νοουμένου ότι επηρεάζει την ποιότητα της εργασίας τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 10 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 63%

Διαχείριση του Αερίου SF6 σε Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό Υψηλής Τάσης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και εξειδικευμένους Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας. Έχει σκοπό την εκπαίδευση και εμπλουτισμό γνώσεων, την κατάρτιση και την εξοικείωσή τους στη Διαχείριση και ασφαλή χρήση του αερίου SF6 σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Υψηλής Τάσης.
Η κατάρτιση είναι αναγκαία για να εναρμονιστούν οι εταιρείες και οργανισμοί που διαθέτουν εξοπλισμό Υψηλής Τάσης στις πρόνοιες του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 517/2014 και της αντίστοιχης σχετικής Κυπριακής Νομοθεσίας, με σκοπό την ορθή διαχείριση και μείωση των εκπομπών των φθοριούχων αερίων του θερμοκηπίου και κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 7 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 56%

Ασφαλής Χειρισμός Διαδικτυακών Μέσων και Διαχείριση Ευαίσθητων Πληροφοριών

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του κύριου παράγοντα που οδηγεί σε παραβίαση δεδομένων: τα ανθρώπινα λάθη. Βασιζόμενο σε έρευνες που υπογραμμίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις της απώλειας δεδομένων στον οργανισμό/επιχείρηση, το πρόγραμμα προσφέρει σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης για την αναγνώριση και πρόληψη κινδύνων. Με διαδραστικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες που ενισχύουν την ασφαλή χρήση διαδικτυακών πλατφορμών και τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών, προετοιμάζοντας τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών απειλών και ενισχύοντας την γενική κυριότητα τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 24 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 66%

Επιχειρηματική Αριστεία μέσω Βελτίωσης Διαδικασιών (Kaizen, Lean 6σ)

Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση να διατηρήσουν οικονομική βιωσιμότητα χωρίς να υποβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Η μέθοδος Lean Six Sigma αναδεικνύεται ως μια από τις πιο αποδοτικές πρακτικές βελτίωσης που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η διαρκείς βελτίωση των διαδικασιών, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν προσφέρει μόνο βελτιωμένα αποτελέσματα, αλλά καλεί τους οργανισμούς σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και επιχειρηματικής αριστείας. Μέσω αυτής της φιλοσοφίας, οι οργανισμοί υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας, επιτυγχάνοντας αυξημένη ικανοποίηση πελατών, αυξημένα κέρδη και ενισχυμένη εμπειρία εργαζομένων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις εταιρίες να ξεχωρίσουν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν σε ένα ταξίδι συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών και δεξιοτήτων, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους για επιτυχία και διάκριση.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 35 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 75%

Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΠ/CYQF/EQF)
Μεσαία Διάρκεια

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ΑνΑΔ. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτών ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου. Η εκπαίδευση και πιστοποίηση των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης αποκτά, σήμερα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν όψει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και της ανάπτυξης του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Με την πιστοποίησή τους, οι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση σε αντικείμενα του ενδιαφέροντός τους. Περαιτέρω, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως Εκπαιδευτές σε επιχορηγούμενες, συγχρηματοδοτούμενες ή/και προκηρυσσόμενες από την ΑνΑΔ δραστηριότητες κατάρτισης.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 78 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 80%

LCCI – Certificate in Bookkeeping Level I

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για όσους εργάζονται στον τομέα της λογιστικής και της διοίκησης. Εστιάζει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στην καταγραφή οικονομικών συναλλαγών και τη διαχείριση οικονομικών εγγραφών. Μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της λογιστικής, θα μάθουν να καταγράφουν με ακρίβεια οικονομικές συναλλαγές και να παράγουν οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η εκπαίδευση θα ενισχύσει την ικανότητά τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χρηματοοικονομική επιτυχία των οργανισμών τους και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους καριέρα.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 7 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 63%

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Ασφάλειας & Υγείας

Αποτελεί νομική απαίτηση (Κ.Δ.Π. 158/2021) ο εργοδότης να ορίζει για την επιχείρησή του Αντιπροσώπους Ασφάλειας, όταν εργοδοτεί άνω των τριών (3) ατόμων, καθώς και να συστήνει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας, εφόσον ο αριθμός των εργοδοτουμένων ξεπερνά τους δέκα (10) (Κ.Δ.Π. 239/2021). Επίσης οι αντιπρόσωποι ασφάλειας και τα μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας απαιτείται όπως έχουν λάβει καθορισμένη ελάχιστη εκπαίδευση στα θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021). Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας» καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των Αντιπροσώπων Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και των μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας της επιχείρησης και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 15 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 70%

Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Εξοικονόμηση Πόρων στις Επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα κατάρτισης “Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Αποβλήτων και Εξοικονόμηση Πόρων στις Επιχειρήσεις” αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης αποβλήτων. Μέσα από ένα περιεκτικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν τις τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων, την ανακύκλωση, τη μείωση των αποβλήτων και τη βέλτιστη χρήση πόρων. Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων και προβληματισμού πάνω σε πραγματικές επιχειρηματικές περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων στο πλαίσιο της επιχείρησής τους. Αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μια απαραίτητη πρωτοβουλία για επιχειρήσεις που επιθυμούν να εντάξουν τη βιωσιμότητα στην πυραμίδα των επιχειρηματικών τους στόχων και να προωθήσουν την οικολογική τους ευαισθητοποίηση, προωθώντας παράλληλα την οικονομική τους αποτελεσματικότητα.

Ημερομηνία Έναρξης:
Διάρκεια: 12 ώρες
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: 49%

Αποτελεσματική Διαπραγμάτευση στον τομέα των Πωλήσεων

Είτε το αναγνωρίζουμε είτε όχι, βρισκόμαστε συνεχώς σε πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Μια «διαπραγμάτευση» δεν είναι απλώς μια «επίσημη» δέσμευση με ένα άλλο μέρος, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει σχεδόν όλα όσα κάνουμε στην προσωπική ή/και στην επιχειρηματική μας ζωή. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης είναι αναγκαιότητα και περιλαμβάνει τη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων και συναισθημάτων.
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις βασικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά με την τέχνη της διαπραγμάτευσης έτσι ώστε να κατανοήσουν τη δυναμική που έχουν οι διαπραγματεύσεις στον τομέα των πωλήσεων. Παράλληλα το σεμινάριο στοχεύει στη βελτίωση της ικανότητας των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση αδιεξόδων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και στην εξοικείωσή τους με τις διάφορες τακτικές που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες αναμένεται να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στις διαπραγματεύσεις πωλήσεων για τη βελτίωση της κερδοφορίας της επιχείρησής τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Scroll to top