ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΣΥΠΠ)

Αποτελεί νομική απαίτηση (Κ.Δ.Π. 158/2021) ο εργοδότης να ορίζει γραπτώς έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους για να:

 • Ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων που υφίστανται ή δύναται να δημιουργηθούν στην εγκατάσταση, στο υποστατικό ή/και την επιχείρησή του, και
 • Για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σε αυτόν, για την λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέσων ή/και οποιωνδήποτε άλλων μέτρων που αφορούν την προστασία των εργοδοτουμένων ή/και άλλων προσώπων που μπορεί να επηρεαστούν από τις δραστηριότητες του κατά την εργασία.

Τα πρόσωπα που ορίζονται βάσει των παραπάνω αποτελούν την Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ). Η εκπαίδευση των μελών της ΕΣΥΠΠ είναι νομοθετικά καθορισμένη, με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Υπεύθυνων Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (ΕΣΥΠΠ)» καλύπτει όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση των μελών της ΕΣΥΠΠ της επιχείρησης και εξοπλίζει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη κατάρτιση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Θεματικές ενότητες

 • Παγοθραύστης
 • Συμβόλαιο Δέσμευσης
 • Παρουσίαση της δομής του προγράμματος
 • Έννοιες και ορισμοί
 • Διατάξεις νομοθεσίας
 • Κανονισμοί περί Διαχείρισης Θεμάτων ΑκΥ
 • Επιτροπές ΑκΥ
 • Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων
 • Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 • Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
 • Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 • Πυρασφάλεια (μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση)
 • Σχέδια Δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – Σήμανση
 • Μυοσκελετικές παθήσεις
 • Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
 • Φυσικοί παράγοντες
 • Οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
 • Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 • Προστασία σε Ειδικές Περιπτώσεις
 • Ασφάλεια και Υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 • Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 • Μέσα ατομικής προστασίας
 • Εκτίμηση των κινδύνων – Περιπτωσιακή μελέτη
 • Συμπεράσματα
 • Συζήτηση – Απορίες
 • Αξιολόγηση Προγράμματος
Scroll to top