ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας αλλάζουν συνεχώς τον τρόπο και μορφή εργασίας, πληροφόρησης, επικοινωνίας και συναλλαγής. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το διαδίκτυο έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινής ενασχόλησης των ανθρώπων. Η εκμάθηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας. Συγκεκριμένα η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση των υπολογιστικών φύλλων είναι απαραίτητη για μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Επίσης, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η καταχώρηση μεγάλου αριθμού δεδομένων και επεξεργασία των δεδομένων σε εξειδικευμένα έργα, αλλά και δημιουργία διαφόρων σεναρίων για εξαγωγή συμπερασμάτων απαιτεί γνώση χρήσης των υπολογιστικών φύλλων σε προχωρημένο επίπεδο.
O σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη χρήση συγκεντρωτικών πινάκων, τον έλεγχο και την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας, τη χρήση εργαλείων δεδομένων και τη δημιουργία και διαχείριση μακροεντολών. Επίσης μέσω του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα μάθουν να προετοιμάζουν γραφήματα, πίνακες και επαγγελματικές αναφορές που περιλαμβάνουν σύνθετα δεδομένα.

Θεματικές ενότητες

Εναρκτήρια συνάντηση

 • Παγοθραύστης
 • Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
 • Μαθησιακό συμβόλαιο

Χρήση της Εφαρμογής

 • Κελιά
 • Φύλλα Εργασίας
 • Χρήση Τύπων και Συναρτήσεων
 • Δημιουργία Γραφήματος
 • Μορφοποίηση Γραφημάτων
 • Χρήση Πινάκων
 • Ταξινόμηση και Φίλτρα
 • Σενάρια
 • Ονομασία Κελιών
 • Ειδική Επικόλληση
 • Σύνδεση, Ενσωμάτωση και Εισαγωγή
 • Αυτοματισμός
 • Αναθεώρηση και Ασφάλεια
 • Συμπεράσματα
 • Συζήτηση
 • Αξιολόγηση του προγράμματος
Scroll to top