fbpx

Ημερομηνία Έναρξης: Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2023
Διάρκεια: 8 ώρες

Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών (Contractors All Risk Insurance)

Η Ασφάλιση Τεχνικών Κινδύνων, Κατασκευαστικών Έργων και Ευθύνης Εργοληπτών (Contractors All Risk Insurance) είναι ένα πολύ εξειδικευμένο ασφαλιστήριο το οποίο είναι απαραίτητο εφόδιο για όσους ασχολούνται με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Παρέχει υψηλού επιπέδου κατάρτιση αναφορικά με την περιγραφή του ασφαλισμένου κινδύνου, των ορισμών, όρων, καλύψεων, εξαιρέσεων και προαιρετικών καλύψεων.

Καλύπτει απώλεια ή ζημιά που σχετίζονται με κατασκευαστικές εργασίες, μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό καθώς και σωματικές βλάβες σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εκτέλεση αυτών των έργων. Συμπεριλαμβάνει κατάρτιση για το αντικείμενο της κάλυψης, τα όρια ευθύνης και πως καθορίζονται.

Θέματα που θα καλυφθούν:

Δήλωση συμμετοχής

Βασικές Αρχές Ασφάλισης

Το πρόγραμμα «Αρχές ασφάλισης» σάς παρέχει τις βασικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση των βασικών αρχών της ασφάλισης, της φύσης και των χαρακτηριστικών του κινδύνου και πώς αυτές εφαρμόζονται στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Θα προσδιοριστούν και επεξηγηθούν οι ασφαλίσιμοι κίνδυνοι λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς στην παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες.

Περιλαμβάνει, επίσης, τις κύριες κανονιστικές και νομικές πτυχές που ισχύουν στη δραστηριότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυόντων κανονισμών για τους καταναλωτές και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως

Το πρόγραμμα «Ασφαλίσεις Κλάδου Γενικής Φύσεως» σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα του Γενικού Κλάδου στην ασφαλιστική αγορά. Προσδιορίζει και εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά των τυπικών καλύψεων που παρέχονται στις κύριες κατηγορίες ασφαλίσεων, δηλαδή κινητήρα, ατύχημα, υγεία, περιουσία, χρηματική και ευθύνη.

Σας παρέχει επίσης τις γνώσεις και δεξιότητες για να διαπιστώσετε πώς ενεργούν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν, καθώς και πώς υπολογίζονται τα ασφάλιστρα σε κάθε κατηγορία ασφάλισης.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι το κόστος των αξιώσεων είναι βασικό στοιχείο, αποκτάτε την κατανόηση της σημασίας των ερευνών, των διαδικασιών απόδειξης, της κράτησης και της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις πολιτικής.

Car Insurance Claims: Damage Assessment and Claims Settlement

To be announced.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2024
Διάρκεια: 9 ώρες

Ασφάλιση Μεταφορών και Ευθύνης Μεταφορέως

Η χώρα μας αποτελεί σημαντικό «κόμβο» διεθνούς εμπορίου και διηπειρωτικών μεταφορών, αφού η γεωστρατηγική της θέση είναι εξαιρετική και συνδέεται με την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική.

Μεγάλοι όγκοι εμπορευμάτων και προϊόντων μεταφέρονται από και προς τη χώρα μας, στοιχείο που αποκαλύπτει αξιοπρόσεκτη ασφαλιστέα ύλη, σημαντικές ανάγκες ασφάλισης και σημαντικές ευκαιρίες ασφάλισης και πωλήσεων.

Όμως, οι Ασφαλίσεις Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, εμπεριέχουν τεχνικά χαρακτηριστικά, διαδικασίες, γνώσεις νομοθεσίας και υπολογισμούς. Έτσι, ενώ παρουσιάζουν τεράστια περιθώρια και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, παρατηρούμε ότι οι δυνατότητες τους να καταλάβουν ζωτικότερο χώρο στην agenda των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης παραμένουν πολύ υψηλές και ευρείες.

Σε αναγνώριση των μεγάλων προοπτικών περαιτέρω εξέλιξης και ανάπτυξης των Ασφαλίσεων Μεταφορών Εμπορευμάτων, Προϊόντων και Ευθύνης Μεταφορέως, το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο, αναλύει τις συνιστώσες των ασφαλίσεων μεταφορών, το μέγεθος της αγοράς τους, τις συνήθεις και μη συνήθεις ασφαλιστικές καλύψεις, την ακολουθούμενη ασφαλιστική τεχνική, το νομοθετικό τους πλαίσιο, τα τυπικά πρωτόκολλα διαδικασιών και τις αξιοπρόσεκτες εξαιρέσεις τους.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ορισθούν επίσης τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών. Έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Μεταφορών, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτωνπώλησης τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής

Η Ασφαλιστική Βιομηχανία αποτελεί πλέον έναν αναβαθμισμένο και πολλά υποσχόμενο τομέα απασχόλησης με σημαντικές προοπτικές ανέλιξης για όσους επιθυμούν να ενταχθούν δυναμικά στον ασφαλιστικό χώρο, στοχεύοντας στην οικοδόμηση μιας πετυχημένης και κατοχυρωμένης σταδιοδρομίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ασφαλιστική Βιομηχανία απαιτεί πλέον σε νομική βάση Insurance Distribution Directive (IDD) τη δια βίου μάθηση Continuous Professional Development (CPD) με πιστοποιημένη γνώση σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης.

Το πρόγραμμα Ασφαλίσεις Κλάδου Ζωής είναι το Πρόγραμμα εκείνο που αποτελεί τη βάση για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων αναφορικά με την Ασφάλιση Ζωής.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024
Διάρκεια: 24 ώρες

Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability Insurance)

Σε εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2004/35/ΕΚ με απώτερο στόχο την ενεργό προστασία του περιβάλλοντος, ένα μεγάλο φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθίσταται υπεύθυνο για την πρόληψη και την αποκατάσταση σε περίπτωση περιβαλλοντικής ζημίας στη βάση της πανευρωπαϊκής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τόσο η προσφορά εξειδικευμένων προϊόντων ασφάλισης για την περιβαλλοντική ευθύνη όσο και η αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επισφάλειας από τους τραπεζικούς οργανισμούς, συνθέτουν πλέον μια νέα πραγματικότητα, η οποία και στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντική προοπτική ανάπτυξης. Στόχος του προγράμματος είναι η προσφορά της εξειδικευμένης γνώσης και των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε  εντεταλμένους επαγγελματίες να αναλύουν, αξιολογούν και διαχειρίζονται αποτελεσματικά περιπτώσεις αιτημάτων ασφάλισης περιβαλλοντικών κινδύνων προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στο πλαίσιο των υλοποιούμενων πρακτικών των οργανισμών που εκπροσωπούν.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024
Διάρκεια: 7 ώρες

Ασφαλής Χειρισμός Διαδικτυακών Μέσων και Διαχείριση Ευαίσθητων Πληροφοριών

Το πρόγραμμα κατάρτισης επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του κύριου παράγοντα που οδηγεί σε παραβίαση δεδομένων: τα ανθρώπινα λάθη. Βασιζόμενο σε έρευνες που υπογραμμίζουν τις σοβαρές επιπτώσεις της απώλειας δεδομένων στον οργανισμό/επιχείρηση, το πρόγραμμα προσφέρει σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης για την αναγνώριση και πρόληψη κινδύνων. Με διαδραστικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες που ενισχύουν την ασφαλή χρήση διαδικτυακών πλατφορμών και τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών, προετοιμάζοντας τους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση πιθανών απειλών και ενισχύοντας την γενική κυριότητα τους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024
Διάρκεια: 2 ώρες

Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Δωρεάν Webinar)

Κάθε εργοδότης ή αυτοεργοδοτούμενο άτομο, έχει υποχρέωση να εφαρμόζει καθορισμένες από την Κυπριακή νομοθεσία γενικές αρχές πρόληψης αναφορικά με τους κινδύνους στην εργασία. Παράλληλα, με τις νέες διατάξεις των «περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021», ορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για να διασφαλίζει τη σταθερή βελτίωση των συνθηκών εργασίας, των μεθόδων εργασίας και των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των εργασιών, καθώς και τη συνεχή αναβάθμιση του εξοπλισμού και των μηχανημάτων σύμφωνα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Με το παρόν σεμινάριο θα γίνει παρουσίαση των κύριων παραγόντων που δημιουργούν την ανάγκη διαχείρισης των θεμάτων Ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ενώ ακολούθως θα γίνει συνοπτική αναφορά στις κυριότερες απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα κατέχουν την απαραίτητη γνώση για να αξιολογήσουν το βαθμό συμμόρφωσης της επιχείρησής τους με τη νομοθεσία ΑκΥ και να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματά τους για την ουσιαστική συμμόρφωση και βελτίωση της επιχείρησής τους αναφορικά με την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Βασικά Επενδυτικά Προϊόντα και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Λόγω περιορισμένης γνώσης αλλά και διαχείρισης επενδυτικών προϊόντων από τους διευθυντές/ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως και άλλων ατόμων που ασχολούνται με τις επενδύσεις, επιβάλλεται η συνεχής εκπαίδευση, ενημέρωση αλλά και επικαιροποίηση των γνώσεών τους, ώστε να διαχειρίζονται σωστά τα κεφάλαιά τους αλλά και των πελατών τους, λαμβάνοντας τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων σχετικά με τη σωστή διαχείριση των κεφαλαίων τους, αλλά και των πελατών τους, λαμβάνοντας τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις.

Θέματα που θα καλυφθούν

Scroll to top