fbpx

Απαραίτητες Επιχειρησιακές Πρακτικές για Διευθυντές μέσω Λογιστικής

Το σεμινάριο «Απαραίτητες Επιχειρησιακές Πρακτικές για Διευθυντές μέσω της Λογιστικής» σχεδιάστηκε για να εφοδιάσει τους διευθυντές με τη βασική κατανόηση των λογιστικών αρχών και πρακτικών και πως αυτές εφαρμόζονται στις διάφορες δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Το σεμινάριο θα καλύψει θέματα όπως η κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων, η ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω αριθμοδεικτών, οι προϋπολογισμοί, , η εκτίμηση βιωσιμότητας έργου, η μέθοδος κοστολόγησης βάσει προκαθορισμένου κόστους και ανάλυση αποκλίσεων, αποτίμηση αποθεμάτων (FIFO/LIFO), μέθοδοι αποσβέσεων, η συμπεριφορά του κόστους και η ανάλυση του νεκρού σημείου με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές για διευθυντές σε διάφορες βιομηχανίες.

Θέματα που θα καλυφθούν

Executive Development in Accounting and Finance

To be announced.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2024
Διάρκεια: 14 ώρες

Διαχείριση Βιωσιμότητας και η Οικονομία του Υδρογόνου

Sustainability and Hydrogen Economy

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάστηκε για επαγγελματίες και διευθυντικά στελέχη που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις στις βιώσιμες τεχνολογίες υδρογόνου και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρόγραμμα καλύπτει μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά του υδρογόνου, καθώς και βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της βιωσιμότητας.


Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν παράλληλα υψηλή κερδοφορία και θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον με την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και τεχνολογιών χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπορούν να μειώσουν το ανθρακικό τους αποτύπωμα εφαρμόζοντας μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και επενδύοντας σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον θα διαπιστώσουν ότι μπορούν να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη και ευκαιρίες για ανάπτυξη.

Θέματα που θα καλυφθούν

Ημερομηνία Έναρξης: Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024.
Διάρκεια: 78 ώρες.

LCCI – Certificate in Bookkeeping Level I

Το πρόγραμμα αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για όσους εργάζονται στον τομέα της λογιστικής και της διοίκησης. Εστιάζει στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στην καταγραφή οικονομικών συναλλαγών και τη διαχείριση οικονομικών εγγραφών. Μέσα από ένα πλήρες πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τις βασικές αρχές της λογιστικής, θα μάθουν να καταγράφουν με ακρίβεια οικονομικές συναλλαγές και να παράγουν οικονομικές καταστάσεις. Αυτή η εκπαίδευση θα ενισχύσει την ικανότητά τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη χρηματοοικονομική επιτυχία των οργανισμών τους και να βελτιώσουν την επαγγελματική τους καριέρα.

Θέματα που θα καλυφθούν

Δήλωση συμμετοχής

Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2024
Διάρκεια: 26 ώρες

Επιχειρηματική Αριστεία μέσω Βελτίωσης Διαδικασιών (Kaizen, Lean 6σ)

Σε ένα περιβάλλον εντεινόμενου ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την πρόκληση να διατηρήσουν οικονομική βιωσιμότητα χωρίς να υποβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Η μέθοδος Lean Six Sigma αναδεικνύεται ως μια από τις πιο αποδοτικές πρακτικές βελτίωσης που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η διαρκείς βελτίωση των διαδικασιών, με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας. Η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας δεν προσφέρει μόνο βελτιωμένα αποτελέσματα, αλλά καλεί τους οργανισμούς σε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και επιχειρηματικής αριστείας. Μέσω αυτής της φιλοσοφίας, οι οργανισμοί υπερβαίνουν τα πρότυπα ποιότητας, επιτυγχάνοντας αυξημένη ικανοποίηση πελατών, αυξημένα κέρδη και ενισχυμένη εμπειρία εργαζομένων. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στις εταιρίες να ξεχωρίσουν, να αναπτυχθούν και να επιτύχουν σε ένα ταξίδι συνεχούς βελτίωσης διαδικασιών και δεξιοτήτων, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους για επιτυχία και διάκριση.

Θέματα που θα καλυφθούν

Οικονομικά για μη Οικονομολόγους

Μάθε πώς να τα χρησιμοποιείς για να λαμβάνεις τις σωστές αποφάσεις για την επιχείρησή σου.

Τα οικονομικά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ευημερία της χώρας, των επιχειρήσεων και των πολιτών ως αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Οι οικονομικές γνώσεις, έννοιες και εργαλεία είναι εξαιρετικής σημασίας για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα: προσωπικό, εταιρικό και επίπεδο χώρας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει σε επιχειρηματικά στελέχη τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων καθώς και στις προσπάθειες τους να κατανοήσουν τη δυναμική του οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεών τους.

Επιπρόσθετα δίνει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα να μάθουν να παρακολουθούν με ευχέρεια τις οικονομικές εξελίξεις και να ενσωματώνουν τις τάσεις των μακροοικονομικών μεγεθών κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων και στον επιχειρηματικό προγραμματισμό καθώς και να καταλαβαίνουν κείμενα, συζητήσεις και οικονομικές πολιτικές χωρίς να χρειάζεται να γίνουν οικονομολόγοι.

Θέματα που θα καλυφθούν

Καλές Πρακτικές Εξυπηρέτησης Πελατών

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και βελτίωση των γνώσεων, δεξιοτήτων και πρακτικών των υπαλλήλων προς τους πελάτες τους, στον τομέα της ποιοτικής εξυπηρέτησης και τη δημιουργία ικανοποιημένων και πιστών πελατών. Αναγνώριση και διαχείριση του άγχους των υπαλλήλων, νοουμένου ότι επηρεάζει την ποιότητα της εργασίας τους.

Θέματα που θα καλυφθούν

Scroll to top